Sol·licitud alta soci Correm per la Terra

La cessió d’aquestes dades representa l’autorització a l’Entitat per a que les tracti, d’acord amb el que disposen la Llei 15/1999, de 11 de juliol, i les Directives 95/46/CE i 2003/31/C, dins de l’àmbit propi de l’Entitat, per a poder dur a terme les funcions que té encomanades segons els seus Estatuts, així com perquè les pugui cedir a aquelles entitats publiques i privades a les que hi estigui obligada per imperatiu legal, o per donar compliment a les seves funcions, amb les que tingui prèviament concert o contracte regulador de transferencia de dades de carácter personal d’informació sobre persones. En tot cas, es podrá exercir en tot momento el dret d’accés, rectificació, cancel•lació i, en el seu cas, oposición, mitjançant comunicación escrita a l’Entitat.
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protección civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la propia imatge, dono el meu consentiment exprés per que, l’Associació esportiva CORREM PER LA TERRA pugui captar les meves imatges o dels meus fills durant el desenvolupament de les activitats organitzades per l’Entitat o en les que hi col•labori, i les pugui reproduir i difondre per mitjà de qualsevol tipus de suport o canal de comunicación, i específicament al lloc web de l’Entitat, en l’àmbit de les seves competències i actuacions.